O nás >>
  Aktivity
  Odborné sekce >>
  Členové
  Spolupráce
  Důležité předpisy
  ACRO ve světě
  Odkazy
   
 

ACRO-CZ, z.s.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

tel. +420 721 956 537

e-mail: acro@acro-cz.cz


Grant ESF

 

Kurz farmaceutické medicíny

pro studenty lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých a chemických fakult a další členy akademické obce

pořádají:
3. lékařská fakulta UK, Ústav farmakologie
ACRO-CZ (Asociace smluvních výzkumných organizací v ČR)

termín konání: březen 2006 – listopad 2007

místo konání: 3. lékařská fakulta UK, Ruská 87, Praha 10

Organizace kurzu:

Témata budou prezentována formou půldenních přednášek, seminářů a workshopů

  • 9:00 - 9:15 – úvod
  • 9:15 – 10:00 - přednáška I
  • 10:00 – 10:45 - přednáška II
  • 10:45 – 11:05 - přestávka
  • 11:05 - 12:30 - panelová diskuse nebo praktická část

Absolvování kurzu bude zakončeno certifikátem, garantovaným 3. lékařskou fakultou UK a ACRO-CZ. Podmínkou získání certifikátu je absolvování nejméně 7 bloků kurzu.


Program kurzu:

25. března 2006
Objev a testování nových léků
Přednášející: prof. Antonín Holý, prof. Miloslav Kršiak, dr. Petr Janda

13. května 2006
Farmaceutický a preklinický výzkum
Přednášející: prof. Jaroslav Květina, doc. Martin Valchář

říjen 2006
Klinické hodnocení léků

listopad 2006
Registrace léků

prosinec 2006
Marketing a prodej léků

leden 2007
Toxikologie, farmakogenetika

březen 2007
Metodologie a statistika klinických studií, EBM

květen 2007
Principy klinické farmakologie

říjen 2007
Bezpečnost a farmakovigilance

listopad 2007
Farmakoekonomika a farmakoepidemiologie

Změna programu vyhrazena.


Náplň jednotlivých bloků:

Objev a testování nových léků
Objevování nových léčiv. Testování biologických účinků. Význam preklinických údajů získaných u laboratorních zvířat pro využití u člověka. První podání nové látky člověku. Zákony a patentová ochrana. Organizace zabývající se vývojem léků. Organizování lékové problematiky v evropském společenství. Lékové skupiny, nové a staré léky. Minulost, přítomnost a budoucnost výroby léků.

Farmaceutický a preklinický výzkum
Farmaceutický výzkum. Invenční zdroje pro předklinické studie potenciálně nadějných látek. Základní hodnocené parametry léčiva ve vývoji. GLP. Testování vhodných lékových forem. Úloha státních autorit v procesu vývoje nového léčiva.

Klinické hodnocení léků
Klinické hodnocení ve farmaceutické firmě. Plán klinických hodnocení. Základní dokumenty ke klinickému hodnocení. GCP. Etické aspekty KH. Kontrola kvality KH. Specifické aspekty výzkumu některých skupin léčiv. Podvody a pochybení v KH. KH z pohledu zkoušejícího, monitora, zadavatele. Průběžné a souhrnné zprávy. Pojištění a odškodnění škod v důsledku KH.

Registrace léků
Proces registrace léčiv v EU a USA. Typy EU registrací – centralizovaná procedura, procedura vzájemného uznávání. Registrace mimo EU. FDA, EMEA, SÚKL. Obsah registrační dokumentace, proces posuzování registrací. Použití neregistrovaných léčiv.

Marketing a prodej léků
Uvádění léčiv na trh. Principy a marketingová praxe. Činnost product managera. Marketingové studie. Informace o léku a jejich prezentace. Lékové databáze, nezávislé zdroje informací o lécích. Lékové bulletiny. Reklama farmaceutických výrobků, etika marketingu léčiv.

Toxikologie, farmakogenetika
Toxikologie léčiv. Sledování bezpečnosti léčiv. Sledování toxicity léčiv v preklinickém testování. Genotoxicita léčiv. Reproduktivní toxicita a teratogenita léčiv. Farmakogenomika a variabilita ve farmakodynamice a farmakokinetice.

Metodologie a statistika klinických studií EBM
Typy klinických studií, design. Retrospektivní a prospektivní studie. Randomizované kontrolované studie. Plán statistické analýzy KH, typy analýz, terminologie. Statistické posuzování různých designů KH. Data management. Kontrola kvality statistické analýzy KH. Komunikace zadavatel - biostatistik.

Principy klinické farmakologie
Význam klinické farmakologie ve vývoji léků. Farmakodynamika. Farmakokinetika. Modelování farmakokinetiky. TDM. Vzájemné vztahy farmakokinetiky a farmakodynamiky. Farmakoterapie. Zvláštní farmakoterapeutické režimy u selhávání jater a ledvin.

Bezpečnost a farmakovigilance
Historie, principy a definice. Klasifikace nežádoucích reakcí. Mechanismy nežádoucích účinků. Sledování bezpečnosti léčiv. Evropský systém farmakovigilance. Data management a detekce signálů týkajících se bezpečnosti léčiv. Stanovení příčinné souvislosti a management rizik. Farmakoepidemiologické studie – základní principy, metodologie. Právní předpisy pro FV. Bezpečnost léčiv a role médií. CIOMS, ICG a současný vývoj předpisů o FV.

Farmakoekonomika a farmakoepidemiologie
Farmakoekonomika a finanční management. Management času, projektů a lidí. Principy ekonomiky zdraví. Zdraví a kvalita života. Principy farmakoekonomiky. Medicína postavená na důkazech (Evidence Based Medicine). Náklady na management KH.


Přednášející

MUDr. Tomáš Doležal
Doc. MUDr. Václav Filip, CSc.
MUDr. Ludmila Filipová
Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr. h. c. mult.
Ing. Jaroslav Chládek, PhD.
MUDr. Petr Janda
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Prof. RNDr. PhMr. Dr. h. c. Jaroslav Květina, DrSc.
MUDr. Jana Mladá
MUDr. Jitka Patočková, PhD.
Doc. MUDr. Jan Příborský, CSc.
MUDr. Ondřej Slanař
MUDr. Miroslav Starec, CSc.
MUDr. Věra Strnadová, CSc.
RNDr. Dalibor Svoboda
PharmDr. Zbyněk Svoboda, PhD.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Ing. Marta Váchová, CSc.
Doc. MUDr. Martin Valchář, CSc.
MUDr. Martin Votava, PhD.
Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Přihlášky na jednotlivé bloky kurzu přijímáme na adrese martina.stastna@acro-cz.cz

 

 
created by WEB-STUDIO