O nás >>
  Aktivity
  Odborné sekce >>
  Členové
  Spolupráce
  Důležité předpisy
  ACRO ve světě
  Odkazy
   
 

ACRO-CZ, z.s.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

tel. +420 721 956 537

e-mail: acro@acro-cz.cz


Grant ESF

 

Asociace smluvních výzkumných organizací v České Republice ACRO-CZ požádala o finanční dotaci v rámci průběžné výzvy grantového schématu 4.2. „Podpora spolupráce vědeckých a výzkumných pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovaci“ Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS II Praha. Toto grantové schéma je financováno ze strukturálního fondu EU -  Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Vzhledem k nutnosti zlepšení vzdělávacího systému v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv se občanské sdružení ACRO-CZ sdružující 13 společností tzv.CRO ( Contract Research Organisation), realizujících zejména klinickou část výzkum nových léků, rozhodlo zlepšit tento stav vytvořením vzdělávacího a inovativního programu pro cílové skupiny, tak aby úroveň vzdělání a informací zlepšila konkurenceschopnost českých subjektu působících v oboru výzkumu léku, přinášela nové poznatky do vývoje a testování léku, optimalizaci tohoto procesu a přinášela profesní růst.
Název projektu je: "Rozvoj vzdělávání a podpora profesního růstu v oblasti výzkumu léčiv- informační systém ACRO-CZ."

Asociace ACRO-CZ uspěla ve výběrovém řízení a finanční prostředky ve výši
9083844,-Kč
získala.
Dne 8.12. 2005 byla Dr.Petrem Jandou, předsedou asociace, podepsána smlouva o přidělení finančních prostředků.

Projekt je plánován na 2 roky ( 2006-2007). K realizaci projektu byly přizvání tito partneři, kteří pomáhají v přípravě a realizaci aktivit projektu.

Projekt musí být realizován na území hl.města Prahy. Cílové skupiny, tj. ty skupiny pro které jsou prostředky grantu určeny:

  • Členové ACRO-CZ
  • Studenti lékařských fakult a farmaceutické fakulty
  • Doktorandi a mladí vědečtí pracovníci
  • Neziskové organizace
  • Speciální skupiny – např. matky na mateřské dovolené.

V čem je projekt inovativní?

V současnosti neexistuje v ČR systém vzdělávání v oblasti farmaceutické medicíny. Vývoj léku je velmi důležitý proces a poznatky získávané z klinických hodnocení během vývoje léku jsou klíčové pro registraci produktu a jeho uvedení na trh a pro bezpečnost produktu. Je proto nutné, aby celý proces byl zkvalitňován, řízen odborníky v podnikatelské sféře ve spolupráci s odborníky v akademické a vědecké oblasti. Jen tak je možno zajistit kvalitní výstupy, které nebudou motivovány pouze ekonomickými zájmy farmaceutických firem, ale budou mít kontrolu i v odborné veřejnosti, bude zajištěna maximální věrohodnost dat, jejich kvalitní, rychlé a profesionální zpracování a další přenos.

Vzhledem k tomu, že výchova odborníku je u nás nesystematická, je tento projekt zcela ojedinělý, neboť poskytuje možnost vzdělání v oblasti farmaceutické medicíny. Přináší možnost položit základy výchovy nových odborníku z řad studentů. Může pomoci rozšířit povědomí o oboru mezi studenty a vytvářet i nové pracovní příležitosti pro zájemce o obor.

Informací o nových technologiích, informačních systémech a jejich uplatnění v praxi přináší zkvalitnění a zefektivnění práce, což se ve svých důsledcích může pozitivně projevit v celém procesu vývoje léku od výrobních postupu šetrnějších k životnímu prostředí, přes výzkum soustřeďující se na efektivitu, inovativní procesy řízení a práce a etické otázky až po finální uvedení na trh s ohledem na minimalizaci nákladu. Český farmaceutický průmysl má dobrou tradici, nicméně určitou slabinu lze vidět ve výzkumu a vývoji nových léku včetně klinického zkoušení. Projekt také přispívá ke zlepšení tohoto aspektu, k vyšší konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů vůči zahraničním zejména v oblasti klinického testování léků. Dále lze spatřovat ojedinělost v projektu v prosazování role ACRO-CZ jako partnera pro farmaceutický průmysl v procesu vývoje léku, kdy ACRO-CZ se snaží prosazovat transparentnost, etické postupy a kvalitu tohoto procesu a být jakýmsi kontrolorem v dodržování zásad správné klinické praxe a legislativních postupů.

Celý projekt je řízen realizačním týmem projektu, který se bude pravidelně scházet vyhodnocovat situaci, plánovat a vypracovávat monitorovací zprávy (čtvrtletně). V případě zjištěných odchylek od plánovaných aktivit budou okamžitě přijata opatření k minimalizaci těchto odchylek. Současně bude velmi pečlivě kontrolován rozpočet projektu a v případě zjištěných odchylek od rozpočtu budou rovněž ihned přijata příslušná opatření.

 
 
 
 
 
created by WEB-STUDIO