Stanovy

ACRO-CZ

Stanovy spolku


I.
Úvodní ustanovení

1.1. ACRO-CZ je právnická osoba, která byla založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 tohoto zákona dne 14. března 2005 vznikla registrací u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení. V souladu s ustanovením § 3045 ve spojení s § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) se od 1. ledna 2014 považuje za spolek. Spolek dokládá spolkovému rejstříku úplné znění stanov za účelem jejich založení do Sbírky listin.

1.2. Spolek je nevládní nezisková samosprávná dobrovolná organizace založená za účelem naplňování společného zájmu.

II.
Název, sídlo a stanovy spolku

2.1. Název sdružení ACRO–CZ, o.s. se s ohledem na ustanovení § 216 občanského zákoníku mění na ACRO-CZ, z.s. (dále jen „ spolek“).

2.2. Spolek má sídlo v Praze.

2.3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

III.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

3.1. Účelem spolku je sjednocovat na základě společných odborných zájmů subjekty, které se zabývají klinickým výzkumem a vývojem v oblasti humánních léčivých přípravků. Těmito subjekty se rozumí zejména smluvní výzkumné organizace (dále jen „CRO“).

3.2. Spolek vykonává hlavní činnost směřující k ochraně a uspokojení společných zájmů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. odst. 3.1. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

Obsahem hlavní činnosti spolku je zejména:

3.3. Provozování hlavní činnosti spolku je spojeno s náklady, a proto spolek může vykonávat i hospodářské, či jiné vedlejší činnosti a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodářského využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle odst. 3.2. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. Obsahem vedlejší činnosti je zejména:

IV.
Členství ve spolku

4.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát subjekt vyhovující svým cílem či předmětem činnosti účelu spolku, specifikovaným v ustanovení článku III. stanov. Tuto skutečnost prokazuje subjekt předložením živnostenského listu či jiným oprávněním k činnosti dle článku III, odst. 3.1. stanov.

4.2. Členem spolku mohou být pouze právnické osoby.

4.3. Právnická osoba, která má zájem stát se členem spolku (dále jen „žadatel“), projeví svůj zájem zasláním řádně vyplněné evidenční karty na adresu sídla spolku. Spolek je oprávněn vyžádat si od žadatele bližší doplňující informace, týkající se podmínek pro vznik členství.

4.4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výkonného výboru o přijetí žadatele členem spolku.

4.5. Člen spolku souhlasí, aby spolek v seznamu členů shromažďoval a zpracovával evidenční údaje člena, kterými jsou: název, adresa sídla, kontaktní tel., mobilní tel., fax, e-mail, internetová adresa. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí výkonný výbor spolku, a to ve lhůtě 15 dní ode, kdy se dozví o skutečnosti, jež má mít za následek provedení zápisu nebo výmazu informací uvedených v seznamu členů. Člen spolku rovněž souhlasí, že seznam členů bude zpřístupněn na internetové adrese spolku (http://www.acro-cz.cz/). Seznam členů může být uveřejněn i jako neúplný. Bude-li seznam členů zveřejněn jako neúplný, bude z něho patrné, že je neúplný.

V.
Zánik členství

5.1. Členství ve spolku:

5.2. V případě uvedeném v ustanovení odst. 5.1., písm. a) stanov je dnem zániku členství datum, kdy spolek obdrží příslušné písemné oznámení člena spolku.

5.3. Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena spolku v případě, že:

VI.
Práva a povinnosti členů spolku

6.1. Člen spolku má právo:

6.2. Člen spolku je povinen:


VII.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

VIII.
Členská schůze

8.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

8.2. Členská schůze se skládá ze všech řádných členů.

8.3. Každý člen spolku má jeden hlas. Člen spolku, o jehož právech a povinnostech se při hlasování rozhoduje, není oprávněn hlasovat.

8.4. Členská schůze rozhoduje o:

Členská schůze schvaluje:

8.5. Řádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor zpravidla dvakrát ročně, nejméně však jednou ročně.

8.6. Mimořádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor:

8.7. Pozvánku na členskou schůzi:

a to nejpozději tři ( 3 ) týdny před datem konání členské schůze.

8.8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Nebude-li řádně svolaná schůze usnášeníschopná, svolá výkonný výbor náhradní členskou schůzi, jejíž termín konání bude nejdříve dvacet ( 20 ) dnů po termínu původně svolané členské schůze. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

8.9. K platnosti rozhodnutí členské schůze je zapotřebí nejméně prosté nadpoloviční většiny přítomných členů členské schůze. To neplatí v případě rozhodování, uvedených pod bodem 8.4., písm. a), d) a l) tohoto článku stanov, kdy je zapotřebí k platnému rozhodování třípětinové ( 3/5 ) většiny všech členů spolku.

8.10. O jednání členské schůze pořizuje výkonný výbor zápis, který je třeba doručit členům spolku nejpozději do jednoho ( 1 ) měsíce ode dne konání členské schůze:

8.11. Do doby prvního zasedání členské schůze vykonává její pravomoci přípravný výbor.


IX.
Výkonný výbor

9.1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který zastupuje spolek navenek.

9.2. Výkonný výbor má zpravidla sedm ( 7 ) členů, nejméně však tři ( 3 ) členy. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku a není-li tento přítomen osobně či v zastoupení, pak rozhoduje hlas místopředsedy spolku.

9.3. Za spolek jedná předseda nebo místopředseda spolku a jeden člen výkonného výboru. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku připojí tyto osoby vlastnoruční podpis.

9.4. Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas. Člen výkonného výboru, o jehož právech a povinnostech se při hlasování rozhoduje, není oprávněn hlasovat.

9.5. Volební období výkonného výboru je čtyři ( 4 ) roky. Člen výkonného výboru může být zvolen i opakovaně.

9.6. Výkonný výbor volí členská schůze. Návrh na složení výkonného výboru je oprávněn podávat stávající výkonný výbor a členové spolku. Stávající výkonný výbor návrh na složení nového výkonného výboru uvede v pozvánce na členskou schůzi. Členové spolku jsou povinni doručit své návrhy na složení nového výkonného výboru či návrhy jednotlivých kandidátů výkonného výboru stávajícímu výkonnému výboru nejpozději do pěti ( 5 ) pracovních dnů před konáním členské schůze, na níž volby proběhnou. Do doby zvolení nového výkonného výboru vykonává funkci výkonného výboru předchozí výkonný výbor. Členem výboru se stane prvních sedm ( 7 ) členů, kteří obdrží nejvíce hlasů při hlasování členské schůze a zároveň souhlasí s členstvím ve výkonném výboru. V případě, že počet zvolených členů výboru by překročil sedm ( 7 ) v důsledku shodnosti počtu hlasů u jednoho či více kandidátů, rozhoduje druhé ( 2 ) či další kolo voleb, kde se již hlasuje pouze o dosud nezvolených kandidátech se shodným počtem hlasů. V případě, že nebude rozhodnuto o zbývajících kandidátech ani ve třetím ( 3 ) kole, o členství ve výboru se mezi těmito kandidáty rozhoduje losováním. První výkonným výborem je přípravný výbor.

9.7. Výkonný výbor:

9.8. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.

9.9. Výkonný výbor se schází dle potřeby.

9.10. Výkonný výbor svolává předseda spolku, v době jeho nepřítomnosti místopředseda spolku.

X.

- úmyslně vypuštěn

XI.
Odborné sekce

11.1. Odborné sekce zajišťují jednotlivé odborné činnosti spolku, jejichž rámec stanoví členská schůze.

11.2. Předsedu odborné sekce jmenuje předseda výkonného výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výkonného výboru, přičemž toto jmenování podléhá schválení nadpoloviční většinou výkonného výboru, v opačném případě předseda/místopředseda musí navrhnout jiného kandidáta. Funkční období předsedy odborné sekce je dva ( 2 ) roky s tím, že může být jmenován i opakovaně.

11.3. Úkolem odborné sekce je zejména:


XII.
Hospodaření spolku

12.1. Hospodářským rokem spolku je kalendářní rok. Prvním hospodářským rokem bylo období ode dne registrace spolku u Ministerstva vnitra ČR do 31. prosince 2005.

12.2. Spolek získává prostředky na činnost spolku z darů, dotací, grantů, vedlejší činnosti dle čl. III odst. 3.3. těchto stanov a členských příspěvků, stanoví-li je členská schůze. 12.3 Spolek vede účetnictví ve smyslu platných právních předpisů. Vedení účetnictví zajišťuje výkonný výbor. Výkonný výbor je oprávněn pověřit vedením účetnictví kvalifikovanou třetí osobu.

XIII.
Zánik spolku

13.1. Spolek zaniká:

13.2.V případě zrušení spolku s likvidací se případný likvidační zůstatek po úhradě veškerých závazků spolku rozdělí mezi členy spolku stejným dílem.

x x x

V Praze dne

 

Zápis ze schůze o změně stanov

PDF ZDE

Usnesení Městského soudu o změně zápisu

PDF ZDE